Opdatering 5. maj 2021

Indkaldelse til Generalforsamling i Øernes Mopaklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Søndag den 13. Juni 2021 klokken 11.30

Græsplænen ved Kragenæs Havn Kragenæsvej 84, 4943 Torrig

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkommende forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og suppleant
8. Tilrettelæggelse af klubbens aktiviteter for året
9. Eventuelt

Vedr. pkt. 3 Regnskab ligger på hjemmesiden
Vedr. pkt. 6 og 7 På valg er:
Formand Anders Hjelmsø (ønsker genvalg)
Sekretær Søren Overgaard (ønsker genvalg)
Bestyrelses medlem Henrik aaskilde (ønsker genvalg)
Suppleant Lisa Sunkjær (ønsker ikke genvalg)
Revisor Lars Ulrik

Forslag til ændringer af Klubbens Vedtægter, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Andre forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding: Af hensyn til beværtningen bedes I tilmelde jer ved anvendelse af nedenstående formular alternativt direkte til formanden på skovarbejderne@hotmail.com eller på telefon 27 57 17 71

Frist for tilmelding er onsdag den 6. Juni 2021

N.B: Husk at betale kontingent inden generalforsamlingen.

For at modvirke spredning af COVID-19 har bestyrelsen besluttet følgende:
– Alle skal ved anmodning kunne fremvise et gyldigt coronapas ved ankomst enten til klubtur eller generalforsamlingen
– At forsamlingsforbuddet overholdes
– Der holdes afstand til andre personer
– Personlige mundbind, håndsprit skal medbringes

Øernes Mopa Klub forbeholder sig retten til at ændre i ovenstående eller aflyse i tilfælde af nye restriktioner fra myndighederne.

Med venlig hilsen Søren Overgaard


Tilmelding til generalforsamling 2021
Opdatering januar 2021
Normalt ville bestyrelsen for Øernes Mopaklub indkalde til den ordinære generalforsamling, men på baggrund af COVID-19 og de nugældende restriktioner, ser bestyrelsen sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen 2021.

Desværre findes der, i en situation så ekstraordinær som COVID-19-pandemien, ikke en paragraf i vedtægterne, som beskriver hvorledes en evt. udsættelse skal og bør håndteres. Det er i sidste ende bestyrelsen, der har det overordnet ansvar og har derfor taget beslutningen om at udsætte generalforsamlingen, hvilke på ingen måde har været let, da generalforsamlingen jo er hjørnestenen i vores medlemsdemokrati.

Det er, som I ved fra 2020, ikke den første og nok heller ikke den sidste aflysning/udsættelse forårsaget af COVID-19. Bestyrelsen prøver så godt det er muligt at holde sig opdateret, så vi kan afholde de planlagte arrangementer. Da vi hele tiden skal indordne os under COVID-19 restriktionerne, er bestyrelsens beslutning om at udsætte generalforsamlingen nok ikke overraskende for ret mange af vores medlemmer. 

Bestyrelsen ønsker, at vi som klub skal opretholde en god fornuft og moral, samt passe på vores medlemmer. Vi har derfor ikke givet os i kast med at bøje de nugældende regler, som kan læses på Coronasmitte.dk, på en sådan måde, at det med et hav af begrænsninger og restriktioner havde været muligt at gennemføre generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker, at den endelige generalforsamling skal udskydes til forsommerturen, hvor der forhåbentlig er lempet på restriktioner som i 2020. I mellemtiden lægger vi regnskabet op på vores hjemmeside til gennemsyn.
Derudover anmoder vi medlemmerne om at indsende forslag til årets ture inkl. turledere inden d. 20. februar på klubbens hjemmeside.

Du finder oplysninger om årete klubture her.

Ydermere opfordres medlemmerne til at indsende forslag til hvad bestyrelsen skal arbejde med i 2021, så som ideer, nye tiltag m.m.