Bestyrelsesmøde d. 10/5-2023

Bestyrelsesmøde d. 9/11-2022

Sted, hos Peter Sunekjær
Deltagere: Anders, Peter, Niels, Henrik B., Henrik Aa., Britt, Søren

Velkommen Optagelse af nyt medlem
Nye medlemmerne skal bruge optagelsesskitsen på vores hjemmeside, hvis de vil indmeldes.

Forslag fra Michael Frost. Tur d. 17-19./2-2023. Michael ønsker tilskud til sin tur “Tour de Frys”. Bestyrelsen vedtager at støtte op om det gode forslag. (Niels kontakter). Michael oplyser at der er (Balle havn)frihavn for mopa øernes klub et år hvor rampe, klubhus og toilet kan benyttes (der er lys men ingen varme og vand i vinter halvåret). Simon og de nye medlemmer, (Niels)

Vi har de tilbagevendende problemer med, at Simon ikke betaler for de nye både, som vil ind i klubben. Der udfærdiges et skriv, som sendes rundt til bestyrelsen.

Kristi flyvefart. Simon (Mopa både)fortæller at han selv står for det store træf og at klubben ikke dækker ledelsen af tur samt økonomi.

Status på vores sidste ture (fisketur, julefrokost) Fisketuren, der mangler kort det får Henrik styr på. Der er pt tilmeldt 20 både og 23 personer tilmeldt.

Julefrokost, Henrik har kontaktet og fået en aftale. Der udsendes invitation efter fisketureren.

Dato for GF? D. 26/2-2023 sted Herfølge/Køge skytteforening. Ankomst kl 11.30 Kl. 12.00 spisning 13.00 går vi i gang.
Følgende er på valg: Anders (ønsker ikke genvalg), Søren (ønsker genvalg), Britt (ønsker genvalg) og revisor Jan Foged (ønsker genvalg).

 Dato for næste års ture. (Julefrokost, Fisketur, For sommertur, Sen sommertur, jagttur, Fisketur.). 31/3-2/4-2023 fisketur. 2-5/6-2023 for sommertur. 25-27/8-2023 sen sommertur. Jagttur i oktober. 17-19/11- 2023 fisketur. 20-21/1-2024 julefrokost

Brugerundersøgelse via hjemmesiden. En tanke for at få nogle meninger frem og noget vidensdeling når medlemmerne læser evt på hjemmesiden. Måske også hvad medlemmerne efterspørger. (Henrik)

Indkøb af teltflager til klubben (søren). Britt kigger på teltflager. (Så store som muligt)(24/11 på 417.dk)

Økonomi og kontingent forhøjelse(Niels) Betalende medlemmer 132. På kontoen 16.882 kr og 1040 kr i kontant.
Kontingent stiger til 250 kr i 2023. Niels beder om at få bilag og kvitteringer på mail.

Evt. Henrik kigger på fonde for ansøgning til telt udstyr. På GF forslås §6 stk. ændres til “Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden og konstituere sig selv.” Arne indstilles til æresmedlem på GF.

Bestyrelsesmøde 16/9-2021

Dagsorden: Bestyrelsesmøde 16/9-2021
Sted : Roskilde Fjord
Deltagere: Anders, Britt, Hans, Niels, Peter, Søren, Henrik

Emner
1. Klubtøj(Britt, Henrik)
2. Kommende års ture ( jeg foreslår at vi flytter den til næste bestyrelsesmøde inden gf)(Britt)
3. Turleder ansvar. ( skal der være en turleder bagerst)(Henrik)
4. Fondsansøgning til telt(Henrik)
5. Julefrokost (Henrik)
6. Indragelse af medlemmer så de også har et ansvar (Anders)
7. Hvordan får vi medlemmer til agere som turleder (Anders)
8. FB side kun for medlemmer(Britt)
9. Vores ture for resten af året, status.
10. Kristi flyvefart? Bør vi reagere overfor Simon sammen med Jydsk så vi for h…. Kan vi få den lukket.
11. Indkommende forslag fra medlem (Lasse)
12. Evt.
13. Næste møde

Ad 1. Klubtøj(Britt, Henrik)
Britt er ansvarlig.

Ad 2. Kommende års ture
Udskydes til næste bestyrelsesmøde

Ad 3. Turleder ansvar. ( skal der være en turleder bagerst)
Henrik mener at vi bør graduere om der er behov for en turleder bagerst afhængigt af vind og vejr. Man kunne forespørge om der er et behov ved skippermøde. Vi bør skelne imellem om folk kan klare sig selv eller ej. Vi bør opfordre til at folk finder samme i mindre grupper. Tages med til GF

Ad 4. Fondsansøgning til telt(Henrik).
Henrik mangler en nem konto. Niels undersøger om mulighed for at vi får en nem konto.

Ad 5. Julefrokost (Henrik)
Vi vedtager at det fremad rettet bliver en klubtur. Afholdes 15-16 januar

Ad 6. Indragelse af medlemmer så de også har et ansvar (Anders)
Britt: vi kunne overveje at invitere medlemmer med når der planlægges. Henrik ser en problematik ved at tage for mange med. Vi prøvede at vende, hvordan vi kan indrage folk som turleder. Henrik mener at vi skal prøve at fortælle mere ned detaljer, hvad og hvordan om turleder jobbet. Fb side hænger sammen med dette forslag. På denne måde kunne vi måske få flere i tale

Ad 7. Hvordan får vi medlemmer til agere som turleder (Anders)
Drøftet på det forrige punkt.

Ad 8. FB side kun for medlemmer(Britt)
Henrik min bekymring er at vi udelukker dem som ikke har fb. Hvad med konen ? Anders: i min verden er det ikke så svært. Medlemmet og dennes husstand bør have tilgang. Britt, jeg synes at det ikke bør tage særligt lang tid at administrere. Britt er ansvarlig. Anders vil gerne hjælpe. FB side for Øernes Mopa Klub sættes i gang.

Ad 9. Vores ture for resten af året, status.
Vigsø turen er der styr på.
Fisketuren. Søren tager den op af skuffen og kontakter Langø. Henrik kigger efter opslag fra sidste gang.

Ad 10. Kristi flyvefart? Bør vi reagere overfor Simon sammen med Jydsk så vi for h…. Kan få den lukket.
Anders tager kontakt til Jydsk for at finde fælles fodslag. Vi er enige om at vi ikke skal overtage turen. Det er Simons tur. Klubberne skal holdes skadesløse. Klubberne skal gå ind og være stopklods hvis vi kan se at tingene er ved at gå skævt. Vi (bestyrelsen)står i baggrunden. Der bør være en hel klar ansvarsfordeling. Klub og eller arrangørerne skal stå for det praktiske. Simon og co bør stå for at kradse penge ind sammen med tilmeldingen. Forslag/oplæg kommer Anders med til kommende bestyrelsesmøde. Det tages med til næste bestyrelsesmøde.

Ad 11. Indkommende forslag fra medlem (Lasse).
Vi er enige om at tage den med på GF hvor gf kunne starte kl 1000 og spisning kl 1200 gf start kl 1300

Ad 12. Evt.
Britt tænkte dulighedsbevis bevis om vi kunne oprette et kursus. Bestyrelsen tænker at det kunne sættes i gang efter 31/1 når jagttiden slutter. Anders ansvarlig. Vi er er glad for at Britt er kommet i bestyrelsen. Underholdning for børn og voksne kunne være rart at kunne afholde arrangementer. Vi bør tænke det ind i kommende ture

Ad 13. Næste møde Søren finder en torsdag til bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde 26/11-2020:

Sted: Hos Peter Sunekær
Deltagere: Henrik Ambirk, Peter Sunekær, Lisa Sunekær, Anders Hjelmsø Olsen, Niels Allerup, Hans Ejnar Andersen, Søren Overgaard

Generalforsamling, blev drøftet herunder hvis Corona fortsætter hvad så ? Dato for GF er d. 21/2-2021 kl 13.00 Sted tilgår. Vi talte om alternativer. Det blev aftalt, at vi afventer med, at bestille lokaler til sidste øjeblik og ser hvad regeringen melder ud i forhold til Corona.
Anders, Søren og Hans er på valg

Forlag til kommende ture for 2021:
Fisketur 9-11/4-2021 Garderhøjen (køgebugt) eller Kbh. Motorbådsklub (øresund) eller Klintholm (møn).
Turleder Hans Ejnar Andersen og måske Frank Thorsen

Forsommertur 11-13/6-2021 Nakskov fjord eller Langeland rundt.
Turleder Søren Overgaard og Niels Allerup

Sensommertur 20-22/8-2021 Falsterbo og Malmø
Turleder Anders Hjelmsø og Henrik Ambirk Jagttur 15-17/10-2021

Vigsø.
Turleder Niels Allerup. Niels kontakter Jan S. Og høre om der stadigvæk er mulighed for at komme på øen.

Fladfisketur 12-14/11-2021 Langø (langelandsbæltet)
Turleder Søren Overgaard og Peter Sunekær

Turlederne er sat på, hvis ikke andre findes. Henrik Ambirk prøver at kigge på, hvordan man evt. kan oprette et/en forslag/afstemning om vores kommende ture/destinationer, samt mulige turleder på vores hjemmeside.

Økonomi.
Niels fortalte kort om vores økonomi og oplyste om diverse gebyrer som vi pålægges ved brugen af mobilpay.
Bestyrelsen er enige om, at vi anbefaler en kontingent stigning til 250 kr. om året. Der er pt. 6068kr på bankbogen og 724 kr. i kontant.

Klubtøj.
Søren og Niels prøver at lave nogle billeder på neutral baggrund til Henrik som kan lægges på hjemmeside med priser. Der er mulighed for at få andet tøj som kan komme tryk på. Dette kan afprøves hos trykkeren som også har et bredt udvalg.

Evt.
Henrik: vedr. fonds ansøgning så mangler vi stadigvæk en NemKonto. Niels prøver at få fat en.
Ved vores ture var det måske en ide at lave lakridsløb eller ligende for ungerne også for at give dem noget som de synes kunne være sjovt. Der er begyndt at komme flere med børn med på vores ture. Dette for at fastholde deres deltagelse.
Lisa: ved vores ture kunne der godt være bedre styr på bådoptagningen. Det er ikke i orden at medlemmer blokere for hinanden når bådene skal op. Der har flere eksempler på at folk ikke tager hensyn til hinanden.
Note: alle er enige om at turleder og eller bestyrelse prøver at styre processen bedre.
Speedbådskørekort og dulighedsbevis tager vi op til foråret når der er kommet mere styr på corona.
Hr generalsekretæren kan bemærke at vi i 2021 har 15 års jubilæum. Der er enighed om at det evt kunne fejres på sensommertureren.
Alle er enige om at sms og mail tjenste fungere rigtig godt og med positive tilbagemelding fra medlemmerne.
Næste møde bliver GF Referent og generalsekretær Søren Overgaard har udsendt dette kommuniké.


Bestyrelsesmøde d. 9/5-2020

Sted: Roskilde Fjord
Deltagere: Henrik Ambirk, Hans Ejnar Andersen, Niels Allerup Nielsen, Anders Olsen Hjelmsø, Peter Sunekær, Lisa Sunekær og referent Søren Overgaard.

Emner:
• Hjemmeside
• Fondsansøgning
• Aflyst tur/ny tur
• Økonomisk status
• Klubtøj
• Kr. Himmelartstræf
• Evt. Nye ture

Referat.
Status hjemmeside:
Henrik redegjorde for besøgende på denne og hvor de kom fra. Han talte også om mulig udbygning.

Fondsansøgning:
Henrik vil prøve at søge en bevilling hos Nodeafonden. Henrik redegjorde for, hvordan vi kan søge, og til hvad vi evt. Kunne bruge pengene til, hvis de kan bevilliges. Der blev talt om at vi godt kunne bruge et stort telt/lavu, eller alternativ en teltflage på vores ture ved dårligt vejr. Der var enighed om at ansøge. For at vi kan søge skal vi have oprettet en nem konto. Det sørger Niels for. Herefter søger Henrik Nodeafonden.

Aflyst tur/ny tur:
Overvejelser om de ture, som er aflyst/nye ture havde vi op og vende. Kunne der laves alternativ/flytning af kommende ture. Mange sten blev vendt i forhold til Corona. Forsommerturen blev drøftet. Vi overvejer at rykke hele eller dele af turen. Deltager begrænsning i forhold til offentlig myndig udmeldt max antal. Hvis der er for mange tilmeldte til turen, kunne det være en mulighed at lave en erstatningstur senere for de af medlemmerne, som blev udelukket i første omgang. Formanden Anders kommer med en udmelding til medlemmerne. Forsommertur flyttes til ugen efter (uge 24).

Økonomisk status:
26.736 Kr. i banken og 624 Kr. i cigarkassen i kontant. Kassereren er glad.

Klubtøj:
Niels undersøger om der er blevet betalt til navnefabrikken. Vi er enige om, at vi skal have vores logo udleveret og fundet en ny leverandør til tøj og tryk. Det blev foreslået at tage kontakt til den tidligere leverandør på Lolland. Vi afventer Niels.

Kr. Himmelartstræf:
Det store træf er blevet aflyst og bliver gennemført i 2021 (Limfjorden).
Vi talte om evt. hvis det næste store træf skulle afholdes på Sjælland
kunne det blive i Københavns Havn.

Evt.:
Vi talte om ildslukker og pris. Henrik undersøger om Tryg fonden
kan støtte klubben.
Lisa havde hørt fra Wattergames. De kan godt gennemføre kørekort og duelighedsbevis i år. Alle var enige om at det udskydes til 2021 pga. Corona. Turleder Vimpel, Hans Ejnar spørger sin syerske og hun er frisk. Gerne i skrigende orange og så stor flade som mulig. Overvej at tilbyde Jysk at købe et par stykker når vi nu er i gang.


Bestyrelsesmøde d. 6/1-2020

Sted, hos Peter Sunekær

Deltagere: Hans Ejnar, Peter Sunekær, Niels Allerup, Anders Hjelmsø, Henrik Ambirk, Søren Overgaard

Generalforsamling:
Senest 14 dage før udsendes invitation. Henrik og Søren prøver at få indkaldelse færdig indenfor en uge. SU bliver senest en uge før.

På valg er:
Kasserer Niels Allerup (ønsker genvalg),
Bestyrelsesmedlem Peter Sunekær (ønsker genvalg),
Suppleant Hans Ejnar (ønsker genvalg),
Suppleant varkant (bestyrelsen anbefaler Henrik Bruhn).

Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået.

Klistermærker:
Anders forespurgte om layout og går videre med det.

Velkomstbreve:
Henrik arbejder videre og sender efterfølgende til Simon.

Turleder beskrivelse:
Henrik lagt på hjemmeside i revideret version.

Alkoholpolitik:
Blev drøftet og alle var enige om at gældende lovgivning er retningsgivende.

Betaling fra Simon er fortsat et problem, der blev talt om hvordan vi kan håndtere det fremadrettet. Henrik ændre på hjemmeside så det er nemmere at se om det er et helt ny medlem.

Medlemskort udleveres kun hvis medlemmerne ønsker det.

Årsafslutning :
11.490 kr. (i bank) og 520 kr. (i kontakt).
Niels opretter et dankort som tilknyttes klubbens konto.
Mobilpay oprettes og data indsendes.
CVR nummer oprettes.
Kristiflyvefart tur ønskes afsluttet. Regnskab sendes til Simon.

Evt:
Ønske om at få oprettet en fane på hjemmesiden så medlemmerne kunne melde ind med ønsker om kommende turforslag.
WHF kursus + duelighedsbevis: Anders regner med at have priser klar efter GF


Bestyrelsesmøde d. 9/10-2019

Hos Peter Sunekjær

Deltagere: Hans Ejnar, Peter Sunekjær, Niels Allerup, Anders Hjelmsø, Henrik Ambirk, Søren Overgaard

Tynde både: 

Bestyrelsen tager afstand fra videre salg af de tynde både. Fælles udmelding fra både øst/vest samt producent vedr. de 5 tynde både.

Afmelding til ture (Anders)

Det er frusterende, at der ikke bliver meldt fra når vi har arrangementer. Hvordan kommer vi videre med en løsning. Henrik foreslår at der sendes en rember mail til de som er tilmeldte. “Husk du er tilmeldt. Meld fra hvis du ikke komme, kontakt turlederen på mobil eller SMS”. 

Vi vil ydeligere opfordre til på generalforsamlingen at det ikke er i orden at lægge klubben økonomisk til last.

Forslag til dato for GF kunne være d. 9/2-2020 søndag (sao bestiller)

Forårs fisketur 3/4 – 5/4 (lige weekend) ?

Stort træf kommer til at ligge 21/5 til 24/5

Forsommer træf 5/6 – 7/6 (ulige weekend)(måske mulighed for start d.4/6

Roskilde fjord med isætning i Frederiksværk, Isefjorden og Hæsselø. 

Sensommer træf 21/8-23/8 (lige weekend)

Falsterbo, Malmø, Løde å. Alternativ Ishøj, Køge, Rødvig.

Mopa jagttur 9/10-10/10 (ulige weekend)Vigsø

Fisketur efterår 13/11-15/11 (lige weekend) ?

Evt events Speedbåds Whf m.m. (Anders). 

Anders prøver at undersøge om der kan strikkes et kursus sammen til os. Henrik skriver en mail til alle for at høre om der skulle være interesse. Kurset forsøges afholdt i febuar eller marts

Økonomi opfølgning (Niels)

Der er 12.192 kr på kontoen og 1434 kr i kontant. Der lovet penge til gris som Simon giver. Det endelige regnskab for store træf skal sendes til Simon. (Niels og Anders).

Vi har der udover været meget heldige med rigtige gode rabatter på vores ture.

Mobilpay til klubben (Anders og Niels)

Udestående siden sidst. 

Simon og store træf se ovenfor. 

Simon og svinet? Niels sender et brev til Simon vedr. Sponsorat som han tidligere har tilbudt.

Forsikring rabat? Pantenius er ikke meget for at yde noget rabat.  

Den stjålne båd (finde løn? Solgt igen?) Ingen findeløn. Båden er videresolgt.

Referat fra vores afholdte ture til vores hjemmeside? 

Peter tager fat i Kim som stod for sensommertur og beder om et lille skriv. Henrik A. Laver et skriv på forsommerturen.

Klubtøj? afventer

Der bestilles klub klistermærker. De skal være transparent sort logo. (Lisa og Anders) 

§ 3 vedr. Medlemskab, forslag fra Henrik. 

Henrik gennemgår vores paragraffer og synes, at der er misk mask. Henrik gennemgår og kommer med evt forslag sammen med Søren. Ændringer ved medlemskab ind/ud. Videre drøftelse med resten af bestyrelsen, og til slut sendes det til afstemning på GF

Hjemmeside: 

Henrik gennemgår og forklare hvordan han tænker opbygningen skal være. Stor ros til Henrik for sit store arbejde. Henrik ønsker at gøre hjemmesiden mere informativ. Der kæmpes fortsat med at få overført domænet til Henrik. Alt er kopieret fra gammel hjemmeside. Vi afprøver den nye formular på Vigsø turen. 

Evt:

Rabat aftaler. Hvis de ikke er noget værd bliver de slettet på hjemmeside og velkomst brev. 

Vi er medlem af DFU. Hvad giver det os? 

Der blev drøftet mulige emner til bestyrelsen.

Turleder faner ? Hans undersøger stadig

Der er en ny mopa sejler med på Vigsø. Peter tager ham med som føl.


Bestyrelsesmøde søndag 2/6-2019

Til stede: Peter Sunekær, Anders Hjelmsø, Niels Allerup, Hans Ejnar Andersen, Søren Overgaard (referent)

Afbud: Henrik Ambirk.

Dagsorden

 1. Jes ønsker at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager
 2. Hjemmeside ?
 3. Mopa træffet, evaluering, tilbagemelding til Simon
 4. MobilePay
 5. Pantaenius forsikring
 6. Evt.

1. Jes ønsker at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager

Jes ønsker af personlige årsager at forlade sin plads i bestyrelsen. Efter samtale med Anders Hjelmsø (på Messenger) ønsker han at fratræde straks. Derfor aftales at Henrik Ambirk rykker op som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er nu som følgende: Formand Anders Hjelmsø, Kasser Niels Allerup, Sekretær Søren Overgaard, bestyrelsesmedlem Peter Sunekær, bestyrelsesmedlem Henrik Ambirk, suppleant Hans Ejnar Andersen.

Vi ønsker Jes god vind fremover.

2. Hjemmeside

Hjemmeside overtages af Henrik Ambirk som ansvarlig og Søren Overgaard som hjælper.

3. Mopa træffet, evaluering, tilbagemelding til Simon

Der er på nuværende positive tilkendegivelser for årets store træf. Vejret startede knapt så godt ud med stærk vind og regn, men sluttede af med sol og næsten ingen vind. 

Malurt i bægret var da vi alle fredag aften fik dønninger ind over bådene, hvilke gav en del vand ind i bådene. Der rettes en klage til rette vedkommende.

4. MobilePay

Anders oplyser at der kan oprettes MbilePay til klubregi på 5 numre. Dette er noget Niels og Anders undersøger nærmere.

5. Pantaenius forsikring

Anders forsøger fortsat at få fat i den ansvarlige for at forhandle en aftale.

6. Evt.

Turvimpler skal genovervejes. Udseende og pris.
Hans Ejner har muligvis en syerske som kunne bruges, og vil vende tilbage når han ved nærmere.
Anders laver en skitse til Hans Ejner med udseende.

Til turlederne på alle træf; vi skal huske at spørge om følgende: Er der nye med? Har alle WHF?

Bestyrelsesmøde i Øernes Mopa klub 16.11.2018

Sted: Hos Hans Ejnar som lægger hus til

Tid: 17:00

Fremmødte: Anders Hjelmsø, John Haspang, Jes H. Nielsen, Peter Sunekjær, Niels Allerup Nielsen, Hans Ejnar Andersen, Søren Overgaard

Indkommende forslag:

 1. Øernes Mopa klub logo (Anders/Niels)

Vi blev enige om et rundt logo. Niels prøver om der kan fjernes nogle skygger og få rettet det sidste til. PWM reklame blev nævnt som en mulighed for at få det som tryk. Alle er enige om at det er en god ide at have et færdigt resultat til GF.

 1. Klubtøj

Jes foreslog at klubben evt. kunne bruge www.navnefabrikken.dk (Rosbjergvej 4, 4160 Herlufmagle)

Det aftales at når Niels har endelige logo klar, kontakter Jes ”navnefabrikken ”. Her undersøges muligheden for et forlods køb til klubben. Jes vender tilbage med priser ved større indkøb.

 1. GF 2019 (dato, hvem er på valg, hvor skal det afholdes)

Dato for afholdelse bliver søndag d. 10/2-2019 klokken 12,00

Sted: Køge-Herfølge Jagtforening Billesborgvej 42 A 4681 Herfølge

S.U d. 6/2-2019 onsdag. Dette afhænger dog af køkkenet. Søren booker plads og udsender indkaldelse

Følgende er på valg: John Haspang (modtager ikke genvalg), Anders Hjelmsø (modtager genvalg), Søren Overgaard (modtager genvalg), Peter Sunekjær (modtager genvalg)

 1. Mopa træf 2019 (Peter, Jes, Hans)

Afholdes torsdag 30/5-2019 til søndag 2/6-2019. Titel ”Møn Rundt”. Jes og Peter har i sommer været på reck. Tur og mener at have fundet nogle gode pladser. Turen blev kort beskrevet af Jes. Der bliver kigget på alternativer og plan B hvis dårligt vejr skulle forekomme. Der forventes ca. stk. 80 deltagende både.

 1. Afholdte ture i 2018 (godt/skidt) og forslag til ture i 2019

2018: Fisketur i Dragør. Alle er enige om at det ikke er det bedste sted til afholdelse. Ringe udbytte af fisk. Skal det være Øresund bør det være et andet sted. Forsommer tur i Guldborgsund. God tur og gode faciliteter. Sensommer tur til Issefjorden. Afskydning af appelsinkanon var ikke i orden. Der var blandt andet et medlem med hund som ikke syntes at det var sjovt. Musikken er generelt for højt. Jagttur på Vigsø. Godt arrangement som altid, og ingen klager fra turleder.

2019: Fisketur er åbent. Forsommertur kunne være Næstved + Karrebæksminde + Omø + Agersø. Sensommertur kunne være Kh + Malmø + Lødeå + Falsterbo + Tuborghavn + Amarger Strandpark. Jagttur, Jan Schultze vil give svar.

 1. 6.      Ændringer til vedtægter (fra GF): ”Alle skal kunne være medlem af Øernes Mopa klub uanset bopæl, og være ejer af en Mopa”. (Nuværende tekst: ”§ 3 Som medlem kan alle optages, der ejer en Mopa og bosiddende Øst for Storebælt”)

Tekst er rettet i ovenstående.

 1. Ændring til vedtægter: ” Bestyrelsen konstituere sig selv. Dog skal medlemmerne til hver en tid kunne se på hjemmesiden for Øernes Mopa klub, hvilken funktion det enkelte bestyrelsesmedlem har. ”

Tekst rettet i ovenstående.

 1. Budget. Herunder, var/er vores kommende kontingent stigning nok til 2020?

På konto 7628,00 kr. samt 925,00 i kontant. Vi anbefaler at fastholde kontingentet.

 1. Nummer systemet som det blev ønsket afprøvet?

Det ønsker bestyrelsen ikke at fortsætte med. Turlederne skal gøres opmærksomme på hvem, som er de nye medlemmer (turlederen kan overveje, at give det nye medlem en ”mentor”). Hvis ikke turlederne tager sig af de nye er det bestyrelsen opgave.

 1. Evt. 
 2. Vi er pt. 116 stk. medlemmer. Heraf 13 nye medlemmer.
 3. John vil gerne prøve at undersøge om der evt. kunne søges penge i nogle fonde.
 4. Aners undersøger med Jydsk Mopa om de har fundet et tilbud på forsikringer.
 5. Middelgrunden kan der søges om i 2019 (evt. turlederne på kbh tur)
 6. Indkøb af ekstra presenninger var der enighed om. Det er aftalt at der kan købes 4 stk./sæt, som kan fordeles i landet.
 7. Simon ønsker fortsat at støtte med forplejning på en af vores ture.
 8. Husk at sende billeder til Jes hvis i har nogle gode billeder.
 9. Pointer til GF at der kun er en stemmeret pr båd.
 10. Julefrokost tur d. 19-20/1-2019
 11. Der skal rettes i vores i vedtægter. De steder hvor der er nævnt revisor skal dette ændres til bilags kontrollant § 4 stk. 3. Bliver taget med til GF

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bestyrelsesmøde for Øernes Mopaklub

Torsdag d. 26.10.2017 kl. 17.30

Fremmødte: Anders Hjelmsø Olsen, Niels Allerup-Nielsen, John Haspang, Hans Ejnar Andersen, Finn Pejse, Søren Overgaard

Afbud: Peter Sunekær

Dagsorden:

 1. Afholdelse af generalforsamling 2018:                                                                                                                             
 2. Den 25.02.2018 kl. 13.00 blev valgt som endelig dato.
 3. Der er to steder at vælge imellem. Brian Dyhr (nordfalster) og Frank Thorsen (Køge/Herfølge). Der undersøges om overslag og pris på begge steder. Endelig afgørelse træffes senere.
 4. Valg af administrator for indkøb af klubtøj:                                                                                                                       Det er blevet undersøgt om et af vores medlemmer havde lyst til at lave et nyt logo. Dette havde han ikke mulighed for men kunne henvise til en anden. Anders foreslår at han tager kontakt til en som muligvis kan hjælpe. Anders tager kontakt til Allan Gunlund for at få et kopi af det billede som evt. skal bruges som dummie.

På nuværende tidspunkt er der ikke meget tøj tilbage. Bestyrelsen er enige om at det kunne være godt hvis vi kunne få vores nye logo på inden vi bestilte noget mere. Det aftales af der indtil videre bliver lagt op på vores hjemmeside hvor medlemmerne kan købe tøjet, og hvem man skal kontakte. Forhandler er CH textil tryk aps, Perlestikkergade 23B, 4900 Nakskov telefon 54 92 74 72

 1. 3.     Valg til bestyrelse:

Bestyrelsesmedlem Finn Pejse, kasser Niels Allerup og suppleant Hans Ejnar Andersen er på valg

 1. 4.     Nummersystem på klubture (forslag fra Lasse Hansen):

Der blev talt frem og tilbage om hvordan det skulle kunne håndteres på klubniveau. Der blev ikke fundet en løsning. Vi blev dog enige om at turledelsen skal sørge for at pointere at deltagerne på en tur melder tilbage når man afgår fra turen. Der bør udnævnes en agter trop som sørger for at alle kommer med. Denne behøver ikke at være turleder men en på turen som hjælper. (Dette skal ændres i vores oversigt for turlederens opgaver)

 1. 5.     Tilmelding til klubture:

Da der til tider kan være rod i tilmelding foreslås følgende. Der skal på hjemmesiden kunne tilmeldes i stil med det store træf i Kristi flyvefart. Dette for at der kun skal kunne tilmeldes et sted. Webmaster prøver at løse opgaven. Vi prøver det nye system af når der skal afholdes generalforsamling.

Der er fortsat problemer med at få nedlagt vores gamle hjemmeside. Anders kontakter vores gamle kasser for at se om han kan hjælpe.

 1. 6.     Geddetur Stege Nor:

Denne tur er rykket til d. 04.11.2018 pga for megen blæst. Det aftales at vandrepokalen graveres på klubbens regning. Tanken er at fra næste år lægges geddeturen ind som fast klubtur. Forslaget medtages på generalforsamling.

Økonomi:

16 nye både er indmeldt og derud over er der et nyt b medlem (far Bent). Vi er samlet 104 medlemmer. Mobil Pay har givet en del hovedbrud da man ikke kan have to på samme cpr.. Niels fortsætter med sit eget og overføre til klubbens konto. Der opfordres på generalforsamling at når medlemmer indbetaler at der opgives navn og båd nummer.

Økonomi status:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Der er 1537,00 kr. i kassen med kontant og 1498,30 kr. på klubbens konto. Endvidere skylder for gravering til geddepokal og for pandekager som Lasse lavede til Vigsø turen. Status for vores nye tiltag om ikke at inddrage penge på vores klubture går nogenlunde lige op.

WEB master:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Anders foreslår at der laves en separat FB gruppe øernes mopa sejlere. Her er det tanken at turerne kan lægges op og bestyrelsen og web master er de eneste som kan lægge op.

Der skal laves en tur hvor vi kan se hvor vi har været de forskellige år. Dette vil give et godt overblik til kommende planlægning

Afholdte ture:

Fisketuren blev afholdt i Rødvig. Her var vejret med os men det blev ikke til mange fisk. Vi fik mulighed for at låne en garage hvor vi kunne sidde i læ. Der var en del støj på havnen om natten.

Forsommer turen skulle have været til Havnsø med pga. dårligt vejr blev den rykket til København. Dette var også en stor oplevelse for dem som ikke havde været der før og et dejligt gensyn for dem so har set den tidligere.

Sensommerturen til Kullen var også en flot og spændende oplevelse. Meget spændende natur og ikke mindst Hallands vætterø var et besøg værd. Yderligere var vi heldige at vejret artede sig.

Jagtturen var som altid hyggelig og med god mad. Lidt vildt blev det også til.

Forslag om kommende ture. (medtages til generalforsamling)                                                                                                                    Fisketuren talte vi om at rykke til Garderhøje alternativ Mullerup havn. Forsommertur Arne, Lasse og Helge Stork har forslået Guldborg. Dette tages med på generalforsamling. Alternativ tur ???

Sensommertur kunne være start i Præstø eller Fakseladeplads. Alternativ Skelskør

Gedetur. Sted ???

Øvrige punkter:

Anders forslår at man kan være bosiddende i hele landet og stadig være medlem. Dette tages med p å generalforsamling og stilles som vedtægts ændring.

Anders forslår at der bruges indkommende sponsor præmier til en lille konkurrence. Tanken med dette er at webmaster kan få nogle billeder om teknik og indretning ind som kan lægges på hjemmesiden.

Fisketur/julefrokost i jan. 2018:

Afholdes samme sted som sidste år (præstø, Feddet)

Trolling weekend ved Frank Thorsen: Intet hørt

Næste møde: Bliver på generalforsamling