Her finder du referater fra generalforsamlingerne

Generalforsamling 26/2-2023

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:


1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkommende forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og suppleant
8. Tilrettelæggelse af klubbens aktiviteter for året
9. Eventuelt

Ad . 1

Valg af dirigent:

Formanden foreslår Annette Aaskilde, som vælges af generalforsamlingen.

Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 • Vedtægterne siger, at indkaldelse til generalforsamlingen skal udsendes senest 14 dage før afholdelse.
 • Bestyrelsen har udsendt indkaldelse på mail d. 13. januar og SMS notifikation d. 13. januar. Herudover er der samme dag anvendt Facebook grupperne Mopa sejlere og Øernes Mopa Klub.
 • Derfor må det konkluders, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Dirigenten fastslår at formalia for dagsordenen er korrekt:

 • Dagsordenen som udsendt følger foreningens vedtægter.
 • Der er indkommet forslag til ændringer af vedtægter og et øvrigt forslag til dagsordenen.
 • Fastslår, at stemmeretten ved generalforsamlingen følger medlemskabet, samt at der skal være betalt inden generalforsamlingen og der er én stemme pr. medlemskab.

Valg af referent

Bestyrelsen har foreslået Britt Larsen, som vælges af generalforsamlingen.

Valg af stemmetællere

Lisa Sunekær og Allan Gunlund vælges som stemmetællere.

Ad 2, Formandens Beretning

Formanden aflagde sin beretning

 • Et godt mopa år
 • Masse ture uden aflysninger
 • Fisketur  fra Rungsted 15 både med tapas hygge om aftenen, ikke megen fiskeri pga vejret og  2 dage i Rungsted Havn
 • Forsommer tur fra Nysted, Gedser redningsstation, 2. overnatning 24 både.
 • Tur de France tur i Isefjorden 25 både god tur med overnatning ved Dejligheden.
 • Her og nu tur KBH-tur af Peter Sunekær 9 både med massere af hygge.
 • Sensommer tur 28 både fra Fakse Ladeplads. Vejret drillede så vi lå først en lille havn og derefter i Præstø
 • Vigsø 16 tilmeldte, dårligt vejr 8 både mødte op.
 • Efterårsfisketur i lang ø 20 både 2 fra Jylland. Fælles spisning lørdag aften.
 • Julefrokost tur 13 både afsted.

Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3, Kassererens aflæggelse af de reviderede regnskaber

Kassereren aflægger de reviderede regnskab. Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4, Behandling af indkommende forslag

Bestyrelsen har fremlagt forslag til ændringer af vedtægterne og et forslag om at gøre Arne Jørgens til æresmedlem

Ændring af § 4 stk. 2 (ændringsforslag)

Bestyrelsens forslag

Fra: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra 1. januar og inden udgangen af februar. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før afholdelse.

Til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra 1. januar og inden udgangen af februar. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal være medlemmerne i hænde senest 21 dage før afholdelse.

Motivation for ændring af § 4 stk. 2

14 dages varsel for indkaldelse af den ordinære generalforsamling synes ganske kort. Det anbefales, at varslet udvides til 3 uger / 21 dage.

Forslaget vedtaget

Ændring af § 4 stk. 3 (ændringsforslag)

Bestyrelsens forslag

·  Ændring af dagsordnen for generalforsamlingen – tydeliggørelse af hvem som er på valg.

Fra: Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.
– Valg af dirigent og referent
– Formandens beretning
– Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
– Behandling af indkomne forslag
– Fastsættelse af kontingent
– Valg af bestyrelse
– Valg af bilags kontrollant
– Tilrettelæggelse af klubbens aktiviteter for året
– Eventuelt


Til:
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse

a.      Valg af formand (ulige år)

b.     Valg af Kasserer (lige år)

c.      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 1 i ulige år)

d.     Valg af suppleanter (1i lige år og 1 i ulige år)

7. Valg af bilagskontrollant (i ulige år)
8. Tilrettelæggelse af klubbens aktiviteter for året
9. Eventuelt

Motivation for ændring af § 4 stk. 3

Den foreslåede ændring vil tydeliggøre, hvornår formand og kasserer er på valg. Denne ændring synes gavnlig når netop disse to personer tegner klubber jf. § 6 stk. 2.

Ændringen synliggør også, hvornår de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Valg af bilagskontrollant i ulige år vil tilsikre, at kasserer og kontrollanten ikke skifter i samme år.

Forslaget vedtaget

Ændring af § 4 stk. 4 (ændringsforslag)

Bestyrelsens forslag

Fra: Forslag vedr. ændringer af klubbens vedtægter kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt forslagene er formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Andre forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Til: Forslag vedr. ændringer af klubbens vedtægter og øvrige forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt forslagene er formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Motivation for ændring af § 4 stk. 4

3 dage før generalforsamlingen synes som været ganske kort tid. Henset til forberedelse og bestyrelsens rådige tid (vi arbejder frivilligt) vil et varsel på 7 dage være passende. 7 dage vil da gælde for både ændringer af vedtægter og øvrige forslag.

Forslaget vedtaget

Ny § 6 stk. 6 (tilføjelse til vedtægterne)

Bestyrelsens forslag

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Motivation for tilføjelse af § 6 stk. 6

Paragraffen vil tilsikre, at bestyrelsen internt kan flytte ansvarsopgaver som eksempelvis sekretær, webmaster mv. , hvilket vil tilsikre, at vi kan flytte arbejdspres, hvis det er krævet. Der kan være perioder, hvr bestyrelsen har travle opgaver uden for klubben. Denne paragraf medfører ikke, at formand og kasserer kan ændres, idet disse vælges specifikt af generalforsamlingen og netop tegner klubben jf. § 6 stk. 2

Forslaget vedtaget

Øvrige forslag til dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen foreslår

At medlem af Øernes Mopa Klub Arne Jørgens 2347 ”Havlitten 2” Tildeles æresmedlemskab for livstid.

Arne Jørgensen har gennem sit mangeårige medlemskab af Øernes Mopa Klub altid udvist en eksemplarisk ”mopaånd” gennem både deltagelse på næsten alle ture og har altid gerne ville hjælpe andre mopasejlere, samt turledere. Hvad enten det har været kolde vinterture eller varme sommerture, så ser vi altid Arne deltage på klubbens ture med godt humør. 

Forslaget vedtaget

Modtaget forslag:

Vedr, Kr, himmelfartstræffet  

Hans Ejnar Anders vil gerne at vi drøfter situationen omkring træffet, samt om vi som klub her mod øst, skal varetage træffets interesser eller vi skal lade det glide ud, hvilket jeg vil sige er uheldigt, og måske heller ikke i de flestes interesse.  

Forelagt fra Hans Ejnar er:  

Valgte turledere, Arrangere træffet, beregner omkostninger, (Træfmærker benzin til forundersøgelse havne penge mm). beslutter deltagerpris derefter. (og bestemmer om hvorvidt der skal være morgen dram rundstykker m.m.)  

Følgende blev drøftet:

Simon ønsker fortsat at afholde træffet mopa både regi. Han påpeger at der hvert år udvælges turledere (som er ansvarlige for træffet gennemførsel).

Turleders ansvar, er at arrangerer træffet, diverse aftaler omkring havne, parkering, forberedelse/rekognoscering forud for turen.

Beregner omkostninger som havnepenge, træfmærker, div dugifter til brændstof ifm. Forberedelse.

Der ud fra beslutninger tur lederen egenhændigt deltagerpris, og er selv ansvarlig for at, der aftales med havnefoged at prisen er pr båd, og der ikke forudbestillles mad uden forudbetaling fradeltagerne. Således at man undgår økonomisk underskud.

Turleder bestemmer, hvorvidt der skal være morgenmad/fællesspisning mm og er selv økonomisk ansvarlige

Simon ønsker tæt samarbejde med turleder omkring fremstilling af klistermærker efter turleder har besluttet motiv. Simon vil gerne at der er en forubetaling ved tilmelding direkte til turleder, så at turleder ikke belastet økonomisk

Det er simons ønske at træffet gennemføres som det har været gennemført de sidste mange år. I den forbindelse ønsker han at turlederne findes ved afstemning om næste års træf evt. med hjælp fra klubben så der findes turledere, for at få nogle med lokalkenskab, ligesom vi plejer

Mht. til forsikring hvordan? Da det jo ikke holdes som klubtur, men er en tur på vegne af mopa både.

Alternativ: Klubben arrangerer et fælles træf, som alternativ til overstående.

– Der stilles spørgsmål til pointen med at Simons træf er en klub ting

– Der stilles spørgsmål til hvad er Kristi himmelfart træf

– En påpeger at man skal skelne mellem et firma og klub regi

– Der debatteres frem og tilbage.

– Der er en stemning af at træffet er ønsket men ansvar og roller skal være klare.

– Flere kommentarer/opfordringer til en forventningsafstemnings juridiskgrundlag.

Konklusion:

Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at drøfte Kr. Himmelfarts træffet med Simom.

– Ovenstående er Vedtaget

Ad 5, Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af 250 kr. pr medlemskab

Forslaget vedtaget

Ad 6, Valg til bestyrelsen

Valg af formand

Formand Anders Hjelmsø Olsen (ønsker ikke genvalg) .  Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmet Henrik Aaskilde stiller op som formand. Ingen andre ønsker, at valg som formand.

Henrik Aaskilde vælges som formand.

Valg sekretær (bestyrelsesmedlem)

Søren Overgaard (ønsker ikke genvalg) . Bestyrelsen foreslår, at Britt Larsen stiller op som bestyrelsesmedlem. Ingen andre ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem.

Britt Larsen vælges som bestyrelsesmedlem

Ad 7, Valg af suppleant og revisor

Valg suppleant(er):

Britt Larsen som har fungeret som 1. Suppleant er på valg. Blev valgt ind som bestyrelsesmedlem

Arne Pino, Mogens Resander og Michael Frost og Thomas Hviid ønsker at stille op som suppleanter.

Afstemning ved stemmesedler

 • Valg af 1. suppleant: Thomas Hviid
 • Valg af 2. suppleant: Mogens Resander

Valg af revisor (bilags kontrollant):

Bilagskontrollant Jan Foged (ønsker genvalg)

Vedtages

Ad 8, Tilrettelæggelse af klubbens aktiviteter for året

Bestyrelsen foreslår, at der afholdes følgende aktiviteter:

·  31/3-2/4-2023 fisketur.

·  2-5/6-2023 forsommertur.

·  25-27/8-2023 sensommertur.

·  Jagttur 6-8/10 på øen alle dage

·  17-19/11- 2023 fisketur.

·  20-21/1-2024 julefrokost

Følgende klubture vedtaget

31/3-2/4-2023 fisketur.
Forslag: Reersø/Musholm/Mullerup
Ved vesten vind Køgebugt/Faksebugt Turledere: Henrik Bruhn, Kent Andersen, Vagn Larsen

2-5/6-2023 forsommertur
Muligt at tage en dag ekstra grundet grundlovs dag
Hallands Väderö
Ved dårligt vejr Køgebugt/KBH
Turledere: Lasse Fritzen, (Thomas hviid), Anders Hjelmsø

25-27/8-2023 sensommertur.   Isefjorden/Roskildefjord, (+ Hesselø ved godt vejr)
Turledere: Henrik Aaskilde, Henrik Bruhn, (Thomas Hviid)

Jagttur i oktober. 6-8/10  Vigsø
Turledere: Søren Overgaard, Niels Bjarne Allerup

17-19/11- 2023 fisketur.  Skælskør (med klubhus)
Øersund/rungsted ved dårligt vejr
Turledere: Peter Sunekær, Michael Frost Jensen, Henrik Aaskilde

20-21/1-2024 julefrokost  Fed havn
Turledere: Lasse Fritzen, Henrik Aaskilde.

Ad 9, Eventuelt

 Henrik Aaskilde orienterede om resultaterne fra brugerundersøgelsen i Øernes Mopa klub. Resultaterne vil blive brugt i det fremadrettede arbejde i klubben.


Dirigenten takker for fremmødet og lukker generalforsamlingen

Referat fra generalforsamling d. 3. maj 2022

Referat fra Generalforsamling 2022
Sted: Køge/Herfølge Jagtforening
Dato: 3/5-2022
Antal deltager: 38

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
Annette Aaskilde blev valgt som dirigent.
Stemmetæller blev Kenneth Kristensen og Marianne Vick.
Referent Søren Overgaard

2. Formandens beretning.
Formandens beretning godkendt.

3. Kassernes aflæggelse af regnskabet.
Indestående i banken d. 31/12-2021 er på 14.569,70 kr.
Kontantkassen var der 824,00 kr.
Værdier i tøj og vimpler for 4.530 kr.
Vi har pt 119 medlemmer. Der er pt en kassebeholdning på 25.325 kr.

4. Indkommende forslag
Ingen forslag modtaget.

5. Fastsættelse af kontingent
Det blev anbefalet af bestyrelsen, at kontingenet sættes op med 50 kr. til 250 kr.
Der var for og imod om det skulle sættes op med forskellige synspunkter. Derefter blev det sendt til afstemning. Det blev vedtaget med overvældende flertal. Kontingent for 2023 bliver således 250 kr.

6. Valg til bestyrelse
Niels Allerup blev genvalgt som kasserer.
Bestyrelsesmedlem Peter Sunkær genvalgt.
Ny suppleant Henrik Bruhn.

7. Vag af revisor
Er først på valg til næste år

8. Klubture
Forsommertur d. 17-19/6 blev der af Arne forslået: Stubberup, Nysted, Gedser, Errindlev. Alternativ Nakskov fjord. Turleder blev Michael Frost og Henrik G. Larsen.

Tour de France tur i Roskilde Fjord afholdes d. 2-3/7 Henrik Aaskilde er turleder.

Sensommertur d. 26-28/8 Møn, Præstø fjord, evt. Stevns Klint. Alternativ Hallands Væderø. Forslået af Marianne Wick. Turleder Hans Ejnar og Henrik Bruhn.

Jagttur d. 7-8/10 på Vigsø. Turleder Niels Allerup og Britt F. Larsen. Måske opstart fredag nærmere tilgår.
Fisketur d. 11-13/11 på Langø. Turleder Frank Thorsen og Søren Overgaard.
Julefrokost tur d. 21-22/1- 2023 til Præstø Fjord. Turleder Henrik Aaskilde og Lasse Fritzen.

9. Evt.
Vi fik vendt nogle ting som bestyrelsen gerne ville høre medlemmernes holdninger til. Emner som måden at lave vores ture på. Skal vi lave lukke tidspunkter (eks. Lukke kl 16,00 ) hvor alle er tilbage inden ellers efterlyses vedkommende. Forskellige holdninger blev luftet. Der blev talt om man skulle parres med en sejlboddy. Der blev talt om mødepligt på skippermøder. Anarki forekommer forekommer når vi sejler.

Det blev anført at man skal være opmærksomme på, at vi om fredagen samlet ankommer til første destination, derefter er ok at sejle hver især. Det var der forskellige synspunkter på.

Bestyrelsen er glade for, at der er flere som ønsker at deltage og tage tjansen. Det er et stort ansvar. Det er vigtigt at, at der skelnes mellem godt/dårligt vejr. Ved Dårligt vejr træder turlederne i karakter.
(Henrik G.) Alle både bør være veludrustet. Jeg forstår ikke at der ikke er krav til WHF. Det ville gøre det nemmere, at hjælpe og det burde være et krav. (Henrik Bruhn) Kunne man sætte det som et krav? Henrik Bruhn opfordres til at stille det som foreslag til næste GF.


Referat fra generalforsamling 2021 Søndag d. 13 juni 2021 klokken 11:30

Græsplænen ved Kragenæs Havn Kragenæsvej 84, 4930 Torrig

1. Valg af dirigent
Helle L. Nielsen blev valgt til dirigent og Søren Overgaard blev valgt til referent.

2. Formandens beretning
Godkendt

3. Regnskab
Regnskabet er blevet revideret af Lasse Hansen uden bemærkninger.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkommende forslag
Der var ingen indkommende forslag

5. Kontingent
Kontingent er fortsat 200 kr. og godkendt af generalforsamlingen

6. Valg til bestyrelse og suppleant
Anders Hjelmsø blev genvalgt.
Sekretær Søren Overgaard blev genvalgt.
Henrik Aaskilde blev genvalgt.
Suppleant blev Britt Larsen Hannenovvej 17, 4800 Nykøbing F. (29290823)

7. Valg af revisor
Jan Foged valgt

8. Klubture
Der var enighed om at gennemfører de ture som bestyrelsen havde lagt op til.
Af forslag til andre ture blev nævnt: Samsø, Nysted og sydlolland.
Formanden opfordrede til at medlemmerne indsendte deres og andres forslag om ture på vores hjemmeside så de kunne tages op ved lejlighed.
Der blev spurgt og der kunne laves et arrangement med pattegris igen. Vagn mente at man ud fra den netop afholdt forsommertur skulle opfordre(måske sætte krav om) til at folk fremadrettet havde et søkort samt WHF med når klubben var på tur. Finn Eriksen: kunne det overvejes at vi startede måske en dag før på vores ture og fik lidt mere ud af det?

9. Eventuelt.
Gregers Larsen kunne klubben overveje at have en fast nød procedure så alle vidste hvad som kan/skal gøres. Peter Sunekær: overvej at få ordentlig WHF antenner istedet for de gummi antenner som Simon montere.
Helle: Generalt bør vi overveje hvad kan vi gøre bedre? (sekretærens ord: den kedelige situation på forsommerturen hvor en blev væk).
Anders Hjelmsø: Køb en ordentlig antenne. Alt andet er falsk sikkerhed.
Sebastian Schultz: Roste godt sømandsskab. Vi har alle et ansvar. Overvej speedbådskørekort eller andre sikkerheds kurser. Sebastian Schultz opfordrede til at alle tager ansvar for egen sikkerhed. Lisa Sunekær: Vi undersøgte sidste år til GF inden Corona vedr. priser på forskellige kurser.
Anders Hjelmsø: Hvornår skulle evt. kurser afholdes? GF gav udtryk for at det skulle være efter jagtsæson.
Johnny Vick: spurgte om hvor mange der havde brug for det?
Andreas Schilling: Ville gerne opfordre til at navigation/dulighedsbevis ikke blev taget som lyn kursus, men i stedet som aftenkursus henover vinteren.
Vagn: Jeg anbefaler at man melder sig ind i en sejlklub og tager det der.
Marianne Vick: er der mulighed for at der ikke er sammenfald mellem Øernes og Jydsk når i planlægger datoer for året? Anders: det er Jydsk som har flyttet deres datoer.


Referat fra generalforsamling i Øernes Mopa klub søndag d. 9.febuar 2020

Velkomst ved formand Anders Hjelmsø.

1. Valg af dirigent:
Helle L. Nielsen blev valgt
Referent: Søren Overgaard
Stemmetæller: Lisa Sunekær og Lars Ulrik

2. Formandens beretning:
Der blev vist dias show samtidig med, at formanden læste sin beretning.

Fisketur i Skælskør

 • turledere Peter Sunekær og Henrik Ambirk
 • Begrænset fangst igen i år
 • Vejret og selskabet var godt
 • Til indvejning havde Line 1 torsk, Sebastian 1 Tobis, LarsUlrik 1 søstjerne og Brian 1 Hundestejl.
 • Trods begrænset fangst, blev turens største Torsk Jakob Gunlund der fangede sig selv 5 gange

Store mopatræf, Møn

 • Startsted Kalvehave Havn
 • Turledere Hans-Ejnar og Peter Sunekær
 • Vejret viste sig ikke fra den bedste side, da der Torsdag skulle sejles fra Kalvehave til Præstø. Turen startede med blæst og regn. I Præstø havn var der en ikke færdigbygget shelter, som vi søgte ly under og fik samlet tropperne hen under eftermiddagen/aftenen.
 • Fredag var vejret klaret op og tillod, at vi kom rundt om Møens klint. Overnatningssted var ved Grønsund Fyr. Her var vi så uheldige at få vand ind bagfra i den del af bådende, grundet en hjemmeværnskutter, der ikke tog hensyn.
 • Lørdag blæste det igen en del, men vi sejlede under Bogø dæmningen op til skoven nord for Kalvehave.  Om aftenen var der afstemning om, hvor vi skal hen næste år, og med et flertal blev det til Limfjorden.

Forsommertur

 • Startsted Dragør havn
 • Turledere Anders Hjelmsø og Henrik Ambirk
 • Der var 23 tilmeldte både.
 • Efter skibbermødet om fredagen gik turen til Amager strandpark. Her havde Lisa Sunekær arrangeret, at vi alle fik aftensmad fra Schulstads pølsevogn. Vejret startede godt, men endte med regn og torden.
 • Lørdag morgen var der intet spor af, at vi havde været der, da Københavns kommunes Vej og Park havde tage alle vores ting (stole, borde, presenninger mm) de havde ikke lige set bådende på stranden. Vi fik fat i alle tingene igen. Herfra gik turen ind til Københavns kanaler. Vejret blev tiltagende dårligere og endte igen med regn og torden, men heldigvis sad vi i læ inde bag torpedo hallerne.
 • Søndag tillod vejret, at vi sejlede i samlet flok gennem kanalerne, og sluttede af på Trekroner.

Sommertur

 • Start Nolds havn, Næstved
 • Turledere Michael og Kim Hansen
 • Der var 35 både tilmeldt.
 • Inden officiel turstart blev der fundet en stjålen mopa. Det tog sin tid før politiet kom for at kontrollere om båden var stjålet, men de skulle ikke nyde noget af at gå ombord på den, da de syntes den var for lille og usikker at gå ombord på.
 • Turen gik til Karrebæksminde, hvor Michael og Kim havde arrangeret, at der var helstegt pattegris med diverse tilbehør til os. Producenten Simon havde nemlig doneret 2500 til det.
 • Ydermere havde Finn Eriksens hustru bagt flere forskellige kager til os.
 • Lørdag var vejret skønt, der blev hygget, leget og der var mulighed for en klokken halvølve mellem Karrebæksminde og Bisserup. Derfra gik turen til Omø, hvor vi skulle overnatte. Her blev det igen i år til et særsyn, da der sag en del mænd i en rundkreds ude i vandet.
 • Søndag tilbage til Nolds havn

Vigsø Jagttur

 • Turleder Jan Schuls
 • Lørdag aften havde Jan lavet Gule ærter og Lars-Ulrik havde pandekager med.
 • Der blev skudt nogle ænder.
 • Stemningen var god, til trods for regn og blæst.

Fladfisketur fra skælskør

 • Turleder Søren Overgård
 • Der var 18 tilmeldte både.
 • Lørdag var vejret godt, de fleste tog ud og fiske og enkelte tog på jagt.
 • Det viste sig igen, at det var sparsonligt, hvor mange fisk der var i Storebælt. De fleste fisk var undermålere og nogle af os omdøbte Storebælt til fiskenes børnehave. Dem der fiskede med Børsteorm havde dog mere held end dem der fiskede med skaldrejern.
 • Til indvejning var der skrubber og Rødspætter. Det var Frank Thorsen der havde fanget flest fisk.
 • Henrik Bruun havde købt ind til Paella lørdag aften. Dette fik vi i fællesskab med Henrik som Chefkok lavet og anrettet.
 • Lørdagen sluttede uheldigt, da en gæst fra Jysk mopaklub smed kanonslag og kom med trusler mod et af vores medlemmer. Dette er resulteret i, at gæsten efterfølgende er bedt om ikke at deltage på flere af vores ture, da sådan en opførsel på ingen måde tolereres her i klubben. Vi prøver så vidt det er muligt at arbejde på, at vi som enkelt individer og klub altid er velkommen i div. havne.

Julefrokost

 • Start Fakseladeplads
 • Turleder Henrik Ambirk
 • Der var 22 tilmeldte både.
 • Fra Fakseladeplads til Fedet havn fik vi vasket bådene og tjekket om vinduer og kalescher var tætte, da det blæste 12-14 s/m fra SW. Nogle havde valgt at sætte bådene i Præstø Havn grundet vejret.
 • På Fed havn blev der sat presenninger op omkring hytten, så vi havde læ, og der blev julepyntet, samt tændt op i bålstedet. Alle havde forskellige retter med og derfra blev der spist god mad og hygget. Lars-Ulrik havde et nyt koncept til risalamanden, da han havde puttet en mandel pr. person, så det galt om at få flest mandler. Her endte det med, at 3 personer havde 5 mandeler  og der måtte trækkes lod for at finde en vinder.
 • Om søndagen havde vinden lagt sig og efter vi havde pakket pænt sammen på Fed havn kunne vi sejle tilbage til starthavnen

Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab: Der er pt 75 betalende medlemmer og ca.  45 i restance. Der er med udgangen af 2019 12.014,22 kr i beholdning.
Kassereren havde brugt en del tid på Mobilepay og nu skulle det endeligt være oppe at køre.
Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkommende forslag:

Pkt 4,1

Ændringsforslag til § 2 stk. 2
Både, som deltager i arrangementer i regi af Øernes Mopa Klub, skal have gyldig ansvarsforsikring. Forsikringen skal give mulighed for at opnå erstatning inden for de ansvarsgrænser, som fremgår af Sølovens § 175. Forsikringspligten påhviler den, der benytter fartøjet eller lader det benytte.

Vedtaget

Pkt 4,2

Ændringsforslag til § 3 stk. 1.
Som medlem kan optages alle, der er ejer eller er bruger af en Mopa, uanset bopæl. Medlemskabet kan opretholdes så længe man ejer en Mopa. Har et medlem solgt eller mistet sin Mopa og ønsker at anskaffe en anden Mopa, kan medlemskabet opretholdes i den mellemliggende periode.

Vedtaget

Pkt 4,3

Ændringsforslag til § 3 stk. 2
Medlemmer fra Jysk Mopaklub kan deltage på klubturer i regi af Øernes Mopa Klub. Egenbetaling kan forekomme og fastsættes fra gang til gang.   

Vedtaget

Pkt 4,4

Ændringsforslag til § 3 stk. 5.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der enten ikke har betalt kontingent eller som ikke længere ejer eller bruger en Mopa og ikke har til hensigt at anskaffe en anden Mopa.

Vedtaget

Pkt 4,5

Ny § 3. stk. 6
Bestyrelsen kan overfor generalforsamlingen indstille et ikke værdigt medlem til eksklusion fra klubben. Eksklusionen skal være velbegrundet og kan kun vedtages af generalforsamlingen eller ekstraordinær generalforsamling.

Vedtaget.

Det blev diskuteret hvad “vandel” dækker over. Det blev også vendt om bestyrelsen skulle have mulighed for at bortvise medlemmer her og nu.

Pkt 4,6 Ny § 3. stk. 7
Klubben kan optage æresmedlemmer. Tildeling af æresmedlemskab vedtages af generalforsamlingen. Et medlemskab som æresmedlem er som udgangspunkt livsvarigt og ikke betinget af et Mopa-ejerskab.

Vedtaget.

Det blev diskuteret om det var nødvendigt at have sådan en §. Men eftersom, at vi har et medlem, som er æresmedlem blev der enighed. Der blev foreslået, at man skulle overveje at gøre det tidsbegrænset for ikke at klubben taber dynamikken.

Pkt 4,7

Ændringsforslag til § 4 stk. 6
Kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen. Ét kontingentbetalende medlem har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlemskab har én stemme.

Vedtaget.

Det blev diskuteret frem og tilbage om, hvorvidt medlemmer med det ene eller andet medlemskab skulle have stemmeret.

Pkt 4,8

Ny § 4. stk. 7
Æresmedlemmer kan afgive stemme i lighed med kontingentbetalende medlemmer så længe denne ejer eller er bruger af en Mopa.

Vedtaget

Pkt 4,9

Sletning af § 8

Vedtaget

5. Fastsættelse af kontingent bliver 200 kr i år 2021
Vedtaget

6. Valg til bestyrelse:
Kasser Niels Allerup Nielsen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Peter Sunekær blev genvalgt.

7. Valg af suppleant:
Hans Ejnar Andersen blev genvalgt.
Suppleant vakant: Henrik Bruhn og Lisa Marie Sunekær stillede op. Lisa fik 15 stemmer mod Henrik som fik 7 stemmer.

8. Tilrettelæggelse af klubbens aktiviteter for året.

Forårs fisketur d. 3/4 – 5/4
Møn med udgangshavn fra Klintholm Havn.
Alternativ Garderhøjen og Køgebugt.
Turleder Brian Dyhr og Frank Thorsen.

Forsommer træf d. 4/6 – 7/6
Roskilde fjord med udgangshavn Frederiksværk, Isefjorden og Hesselø. Turleder Anders Hjelmsø og Henrik Ambirk.

Sensommer træf d. 21/8 – 23/8
Falsterbo, Malmø Lødde å.
Turleder Henrik Ambirk og Anders Hjelmsø.
Alternativ tur Femø, Fejø, Askø, Sakskøbing, Kragenæs (alternativ kunne overføres til 2021 hvis dette ønskes).

Mopa jagttur d. 9/10 – 10/10
Vigsø. Der vil være mulighed for at ankomme torsdag til øen (slæbestedet vil være åbent).
Der ønskes en ny presenning. Jan Schultz og Lasse Hansen ønsker ikke at stå for maden.
Turleder Niels Bjarne Allerup.

Efterårs fisketur d. 13/11 – 15/11
Langelandsbæltet med udgangshavn fra Onsevig eller Langø.
Turleder Søren Overgaard og Peter Sunekær.

Evt.
(Anders Hjelmsø) Bestyrelsen har talt om der evt. skulle afholdes speedbådskørekort. Prisen bliver ca. 1250 kr.. Alternativ kunne være Dulighedsbevis til 3200 kr..
Drikkevarer og bespisning er med i prisen. Mulighed for ekstra hjælp til ordblinde. 12 tilkendegiver at de kunne have interesse. Anders går videre med at undersøge.

Hjemmeside blev gennemgået af Søren Overgaard.

Arne Flemming Jørgensen forespurgte om det gamle logo. Anders: vi har kontaktet den gamle trykker. Filen er beskadiget og kunne ikke laves uden at der skulle betales for en ny til ca. 2000kr. Navnefarbrikken.dk er fortsat leverandør.

Henrik Egelyng: Kunne der være mulighed for at frikøbe ramper ligesom Småbådsklubben. Anders: Det har vi desværre ikke økonomisk mulighed for.


Referat fra Generalforsamling i Øernes Mopa  klub søndag d. 10.Februar 2019

Køge/Herfølge Jagtforening Billesborgvj  42 B, 4681 Herfølge

43 medlemmer til spisning og 3 yderligere efter spisning

1. Valg af dirigent
Af dirigent blev 1. Arne F. Jørgensen og referent Søren Overgaard

2. Formandens beretning
Her kom formanden ind på nogen af alle de ture som var blevet af afholdt i klub regi, samt lands regi. 

Formandens beretning 2018—19

Fisketur d. 27. – 28. april
Turleder Sebastian Schuls og Anders Hjelmsø
13 deltagere
Start Dragør havn, fiskeri i Øresund.
De 3 største fangster blev noteret til: 2,7 kg Sebastian Schuls 2,140 kg Mogens Rasander, og 2,040 kg til Lone Andersen (Peter Sunekær).

Mopatræf i Rudkøbing (syd Fynske øhav) d. 10. – 13. maj
Deltog næsten 80 både
Turleder Ken Andersen (kommandusen) og Klaus og Lars Skærbæk

Forsommertur til Guldborgsund d. 8. – 10. juni 2018
29 tilmeldte mopaer
Suverænt godt vejr, hvor flere vi huske tilbage på nøgne mænd som badede.
Turleder Arne Jørgensen og Lasse Hansen

Sensommerturen i Isefjorden d. 24. – 26. august
32 mopaer deltog
Lasse Fritzen og Henrik Ambirk som turledere.

Vigsø jagttur d. 13 – 14. oktober
Turleder Jan Sulcs
Jan stod for gulærter og Lasse Hansen for pandekager

Julefrokost (uden for klub regi)d. 19. januar
19 mopaer deltog med udgang fra Fakse Ladeplads og overnatning i Fedet havn.Turleder Henrik Ambirk
Generelt skal folk være bedre til at rydde op så det IKKE er de samme 5 hver gang.

3. Kassererens aflæggelse af regnskab:
Bank beholdning 12727,48 kr. og i cigarkassen 634,00 kr. samlet 13161,48 kr.

Betalende medlemmer 104 stk. og 10 i restance og 2 har meldt sig ud. Beholdningen i banke d.d. er 27327,48 kr.  Herefter bød kasserer Nils B. Allerup velkommen til de nye som er kommet ind i klubben.

4. Indkommende forslag:
Vedr. Pkt. 4 Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:

(Nuværende tekst: ”§ 3 Som medlem kan alle optages, der ejer en Mopa og bosiddende Øst for Storebælt”) Ændres til: ”Alle skal kunne være medlem af Øernes Mopa klub uanset bopæl, og være ejer af en Mopa”.

Dette blev vedtaget. Det blev forslået at “uanset bopæl” også skulle fjernes. Dette kan dog først medtages på næste GF.

Bestyrelsen ønsker at få tilføjet følgende til vedtægterne:
” Bestyrelsen konstituerer sig selv. Dog skal medlemmerne til hver en tid kunne se på hjemmesiden for Øernes Mopa klub, hvilken funktion det enkelte bestyrelsesmedlem har”. Dette frafaldt bestyrelsen, da det i forvejen står i vores vedtægter.

Bestyrelsen ønsker at ændre de steder i vedtægterne, hvor der er nævnt revisor. Dette skal ændres til bilags kontrollant § 4 stk. 3. samt på indkaldelsen til GF. Dette blev vedtaget.

 1. Kontingentet fastholdes på 200 kr. OBS rettes i vedtægterne. Vedtaget
 2. +7 Valg til bestyrelsen: Anders Hjelmsø genvalgt, Søren Overgaard genvalgt, Peter Sunekjær genvalgt, Henrik Ambirk valgt ind istedet for John Haspang, Lasse Hansen genvalgt.
 3. Kommende ture for året.Her kom følgende forslag:
 4. København – Malmø – Falsterbo (26 stemmer) Turleder Anders Helmsø, Lasse F., Henrik Ambirk. Dato 14-16/6
 5. Sølvesborg – Karlsham – Karlskrona (8 stemmer)
 6. Lolland og småøer (20 stemmer)
 7. Sydfynske Øhav (10 stemmer)
 8. Karrebæksminde – Næstved – Gavnø (22 stemmer) Turleder Kim og Michael Hansen. Dato 23-25/8
 9. Fisketur i sydlige Storebælt turleder Peter Sunekjær. Dato 4-6/4
 10. Jagttur på Vigsø ved Jan Schuls. Alternativ havde Frank Thorsen et forslag. Dato 12-13/10  

Stemmetæller Allan Gunlund og Lisa Sunekjær

 1. Eventuelt: Mads Schilling ville gerne have videoer og billeder tilsendt. Så ville han se på materialet og lave det, så der var mulighed for, at det kunne komme på vores hjemmeside.  Mads fik stor ros for de film han havde lavet af vores ture.

Hans Ejnar Andersen fortalte om turen til Stokholm i uge 29 som han er medarrangør af. Nærmere vil tilgå på FB under begivenheder og der vil være endelig tilmelding på Simon`s hjemmeside www.mopapatrol.dk Tilmeldingsfrist vil tilgå.

Nyt logo. Kasket og hue blev delt rundt så medlemmerne havde mulighed for at se det. Navnefabrikken.dk vil der blive mulighed for at man som medlem selv kan bestille igennem. Der var et ønske fra medlemmerne at det gamle logo også blev en mulighed samme sted. Niels Allerup undersøger om det er muligt at få fat i det gamle elektronisk fra tidligere udbyder. Niels Bjerre kunne oplyse at han havde købt ophavsretten til vores gamle logo og at det tilhørte klubben.

Anders oplyser at, Simon ønsker at give mad til en af vores ture, så vi skal bare have fundet ud af på hvilken tur det skal være på. Beløbet er på 2500 kr.

Anders vil forsøge sammen med Jydsk Mopa om der skulle være mulighed for at opnå en forsikringsrabat når vil går samen. Vi er tilsammen små 200 både. Autohjælp blev der udtrykt ønske om, hvis dette også kunne indgå.

Referent Søren Overgaard

Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling i Øernes Mopa Klub søndag den 25. februar 2018.

Der var ca 41 fremmødte.

 1. Valg af dirigent blev Arne Jørgensen og referent blev Søren Overgaard
 2. Formandens beretning

Formandens beretning

1. minuts stilhed til minde for Kristoffer Lund Andersen der omkom d. 22 januar.

Fisketuren gik til Rødvig – 31/3 – 02/4

–           20 deltagende Mopaer

–          Turleder Frank Thorsen

–          Lørdag aften stod den på fælles madlavning (Henrik B. og Erik F. )

–          1. præmie til Anders som valgte en pose trollingguf fra Vestsjællands marine

–          2. præmie til Ejnar som valgte gavekort til Aktiv fritid samt årsabonnement til  

           Bådklubben EGE

–          Erik fik overrakt 2 Trollingblink for godt sømandskab ved at hjælpe nødstedte Niels S.

           i land. 

Det store Mopatræf

–          Nordfyn

–          Turledere Jackob Bruun og Anders Hjelmsø

–          63 deltagende mopaer

–          sol og varme

Forsommertur

–          Ishøj havn /københavn  9.-11. JUNI 2017 

–          Mødested: Ishøj havn kl. 17:00.
           Skippermøde: kl. 17:15.
           Afgang: Vi sejler fra Ishøj havn kl. 17:30.

–          17 deltagende Mopaer

–          Turledere; Sebastian Schultz og Anders Hjelmsø

Sensommertur

–          Kullen  25-27 August – 2017 

–          Turledere ; Anders Olsen Hjelmsø & Lasse Fritzen.

–          25 deltagende mopaer

Jagttur

–          Vigsø, den 14 + 15 oktober

–          turleder: Jan S.

–          17 både og 22 mennesker til spisning

–          Jan S. lavede gule ærter

–          Lasse Hansen stod for de berømte pandekager

–          Jagtloven skal overholdes, der var folk inde på land der havde hørt gevære med flere                end 2 skud !

–          Patronhylster skal samles op, da der var nogle der havde fundet tomme hylster hvor                 der havde været bly i. Men det er nok nogle andre strandjæger der havde været der                 før end os.

😉

Julefrokost – Det nyeste tiltag 

–          20-21 januar 2018 – Præstø Fjord – Feddet

–          Turledere; Henrik Ambirk og Allan Gunlund

–          Ifølge FB var der 22 tilmeldte

–          Godt med mad

Der er pt 96 medlemmer.

 1. Kasseren var desværre syg så regnskabet blev fremlagt af Søren Overgaard.
 2. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Der er 96 betalende medlemmer og 14 i restance.
 3. Behandling af indkommende forsalg. Anders mener at alle skal kunne være medlem uanset bopæl. Der er interesse fra mopafolk som bor i Sverige og Langeland. Hans E.: Synes at det er en god ide da han selv har benyttet sig af Jydsk mopaklubs ture. Der er enighed om at vedtægterne bør ændres. Dette tages med til næste generalforsamling. Der er enighed om at dem som ønsker at deltage/medlemsskab er velkommen.
 4.  Det blev forslået af bestyrelsen, at kontingentet skulle stige til 200 kr pr år (Gældende fra 2019). Baggrunden for dette er den øget tilgang af aktive medlemmer på vores klubture, hvor vi fortsat holder fast i gratis adgang og isætning. Derudover Ønsker bestyrelsen at arbejde videre med nyt logo hvor der skal bruges en professionel. Derudover indkøb af klubtøj.
 5. Valg til bestyrelse: Finn Pejse ønskede ikke genvalg. Jes Nielsen blev valgt i stedet. Kasser Niels Allerup blev genvalgt.
 6.  Suppleant Hans Ejnar Andersen blev genvalgt
 7. Fisketuren går i år til Øresund. Den 14-15 april turleder Sebastian og Anders. Alternativ Mullerup havn eller Skelskør. Turlederne bestemmer. Forsommer turen går i år til Guldborgsund. Den 8-10 juni. Turleder Lasse og Arne. Sensommertur går i år til Issefjorden. Den 24-26 august. Turleder Henrik Ambirik og Lasse Fritzen. Fisketur efterår i Stege nord. Den 15. September kl 7.00. Turleder Jes. Jagtturen den 12-14 oktober. Turleder Jan Schultze.
 8. Evt.: Henrik Ambirk gjorde lidt reklame for turen til Engleholm (Lysfest). Henrik har lagt turen op på FB og vil løbende informere. Dato 10-11 august. Peter Sunekær foreslog en tur til lufthavnen hvor Jes kunne vise rundt Hvis det kunne lade sig gøre. Jes tænker at det kan gennemføres på 3 timer. Jes prøver at arbejde videre. Datoen bliver d. 17. Marts kl 14.00. Info på FB og hjemmeside. Anders: vedr. Ture skal vi sørge for at alle er med og at der ikke tabes nogle deltagere undervejs. Der diskuteres i plenum. Bestyrelsen kigger på beskrivelsen for turleder og bestyrelsen kigger på om der skal udarbejdes et nummersystem. Ken oplyser at det store træf foregår fra Langeland med start fra Rudkøbing. Der er undervejs gode muligheder for både toilet og benzin. Der kommer info i starten af marts. Ved eget initiativ sejles der fra forskellige havne til træffet.

Generalforsamling 2017

Sted:

Cafe Lagunen, Guldborg, hvor Caféen serverede smørbrød, kaffe/te, øl/vand.

Til stede: 30 stemmeberettigede medlemmer.

Formanden ønsker velkommen og gennemgår dagsordenen.

1.  Valg af dirigent og referent

Dirigent Arne Jørgensen.

Referent Lars Gjermundbo.

Stemmetællere: Helle Andersen og Kathe Iversen

2.  Formandens beretning

Allan starter sin beretning med at bede om et minuts stilhed, til minde om medlem Jan Pedersen fra Sakskøbing, som døde i 2016. Æret være hans minde.

Sidste beretning fra Allan, som siger lidt om tanker, og opstart af klubben, og videre historie i de nu over ti år Øernes mopa klub har eksisteret.

Klubben havde stiftende generalforsamling den 10. maj 2006 med 14 – 15 bådejere, og 1. kasserer blev Ole Petersen. Det blev vedtaget, at klubben skulle være hjemmehørende i det gamle Storstrøms Amt. På ti år er klubben øget til ca. 95 både. En fantastisk udvikling.

Ture i 2016:

Fisketuren i Køge med 12 både tilmeldt, og med Frank Thorsen som turleder. Tak til Frank for godt samarbejde i alle år som turleder ved fisketurene i Køge bugt.

Forsommer turen blev afholdt sydøst Lolland, med start i Stubberup. 14 både med 21 personer deltog. Tak til turlederne Lasse Hansen og Arne Jørgensen. Også tak til disse, for alle ture gennemført som turledere.

Sensommer turen (10. års jubilæumstur) blev afholdt samme sted som 1. tur i klubben, hvor 9 både deltog i Nakskov fjord. I 2016 med 34 både og 64 pers. Planlægningen og gennemførelsen bliver omtalt. Tak til bestyrelsen for glimrende gennemført arrangement.

Jagt / Fisketuren Fra Guldborg til Vigsø igen som vi plejer. Jan Sulcs har jagtretten på øen, og der er altid mulighed for at finde læ. Traditionen tro gennemførdes turen med fælles spisning af ”Gule Ærter” med Jan som kok, og dejlige pandekager fra Lasses hustru. 17 både med 23 personer deltog. En stor tak til Jan for ”Ærter” og arrangement, og til Lasses hustru for pandekager. 

Aflysninger i 2016: Ingen ture blev aflyst.

Ved opsætning af skrældesæk til fælles brug, har den som sætter sækken op, ansvar for at tage den med ved afgang fra stedet. Dette pointeres, da det ellers bliver overladt til tilfældighederne. Ellers tilstræbes eget affald – eget ansvar.

Klubgrillen: Den har i de år vi har haft den, ligget på Lasses fordæk. Tiden er kommet til ændring. Ved flere medlemmer, som deltager på turene, bliver den for lille. Forslaget er, at vi pakker den væk, og kun benytter den på ture med få deltagere. Lasse vil opbevare den. Kommende turledere kan henvende sig til Lasse i tilfælde af, den skal med. Ny transportminister ønskes!

Formanden afslutter sin beretning, med at takke alle turledere og bestyrelsen for godt og hyggelig samarbejde. Samt en tak til alle aktive medlemmer, som har deltaget på turene, og passive medlemmer som har støttet op med kontingent i alle årene.

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer omtaler årsopgørelsen for 2016 med indtægter på kr. 21.355, – og udgifter på kr. 33.897,07, hvilket gav et underskud på kr. 12.542,07. Den store udgift klubben har haft i 2016 er på grund af 10 års jubilæumsturen med helstegt gris, i Nakskov fjord. Af indtægter nævnes et sponsorat til jubilæumsturen på kr 1.000,- fra Nils Bjerre.

Af beholdninger har vi pr 31/12 2016:       Indestående i bank              kr. 2.288,38

Kontanter i rosinkassen       kr.    782,-

Tilsammen har klubben en beholdning på kr. 3.070,38 pr. 1/1 2017.

Mobilpay: Klubben må have eget tlf. nr. så kasserer slipper for at blande privat konto ind, ved overførsler til klubben, det er både upraktisk og noget rod. 

Nye medlemmer: 11 nye i 2016, og 8 nye i 2017.

Medlemmernes navne opråbes og ønskes velkommen i klubben.

Derefter er der 20 min pause, hvor klubben er vært med en rullepølse- og ostemad, samt øl, sodavand og kaffe.

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægter, fremsat af Lars I. Gjermundbo

§ 6: På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter.

Valget sker for 2 år ad gangen. Efter første år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Endvidere vælges en revisor ligeledes for 2 år.

Ændres til:

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter.

Valget sker for 2 år ad gangen. I lige år vælges kasserer og revisor, et bestyrelsesmedlem og en suppleant. I ulige år vælges formand, sekretær, et bestyrelsesmedlem og en suppleant.  Vedtages enstemmigt.

Forslag til ændring af vedtægter, fremsat af Brian Dyhr Mortensen:

§ 3, stk. 1: Medlemmer fra Jysk Mopaklub kan deltage på vores klubturer. Turgebyr for gæster 100 kr. pr/tur. Bestyrelsen forbeholder sig til ret til, at sætte loft på deltagelsen fra tur til tur.

Ændres til: Medlemmer fra Jysk Mopaklub kan deltage på vores klubture. Medlemmer fra Jysk Mopaklub er ligestillet med klubbens medlemmer. Vedtages enstemmigt.

§ 8: Kontingentet fastsættes til kr. 100,00 pr. år/pr. båd.

Ændres til: Kontingentet fastsættes på den årlige GF. Vedtages enstemmigt.

Forslag til ændringer, fremsat af Brian Dyhr Mortensen:

1) Sammenlægning af hjemmesiderne for Jysk Mopa og Øernes Mopa.

Anders Hjelmsø: I Jysk vil 4 af 5 vil have fælles hjemmeside, webmaster er mod. Ønsker vi et samarbejde?

Teknisk set er det intet problem med en fælles del og en speciel del, på en fælles hjemmeside.

Vedtag: Bestyrelsen arbejder videre med ideen.

2)  Træffene lægges så vidt muligt i både lige og ulige uger. Flere medlemmer har fast weekend arbejde hver 2. weekend.

Allan Rasmussen: Dette var fremme sidste år. Det er lidt afhængigt af turlederene også. Desuden kan det komme tæt på det store træf.  Bestyrelsen fokuserer på dette ved turplanlægningen fremover.

Forslag fremsat af Anders Hjelmsø:

Forslag 1) At klubben arbejder på at finde en webmaster. Allan Rasmussen er ikke længre webmaster.

Lars Tilgård og Jes Nielsen vil gerne hjælpe til med web.

Nyt medlem: Savner praktiske oplysninger for nye medlemmer. Retningslinjer for sikker sejlads, hvad tager man med at spise? hvad skal vi have med af forskelligt udstyr? og lign.

Helle Andersen: Efterspørger på hjemmesiden: ”facitliste” hvad vi bør have med, som turleder evt. kan anbefale hvis, der skal specielle ting med. 

Allan Rasmussen: Har pakkeliste til de forskellige skuffer. Sendes rundt på mail.

Forslag 2)  At klubben finder en der kan hjælpe og bakke op om det store træf.

Ken Andersen: foreslår formanden i hver klub + Simon som hjælper, hvis turledere er uerfarne.

Allan Rasmussen: Det er egentlig Simon som er koordinator på det store træf, og ikke et egentlig klubtræf.

Forslag 3)  At klubben sletter tur-gebyret. Kasserer får nogle penge ind og betaler noget ud. I stedet kan alle betale sit.

Vedtaget: Tur-gebyr slettes fremover (19 stemmer for, 13 imod).

Forslag 4)  Ændring af at klubben sponserer penge (100 kr pr båd/tur) til turene, til evt. at dække omkostninger til slæbested, på en forsøgsordning.

Ken Andersen: Flere og flere kommer med på ture à det bliver dyrere for klubben pr tur. Vi bliver nødt til at hæve kontingentet, eftersom vi har mindre brugerbetaling.

Anders: Op til Kasserer at bestemme om der skal bruges penge til bøffer, en ”lille en” til halsen, el.lignende.

Vedtaget: Udgift til slæbested betales af klubben på en forsøgsordning. (20 stemmer for forslaget).

5.  Fastsættelse af kontingent

Uændret i 2018. Kr 125,-

6.  Valg af bestyrelse

Formand:   Anders Hjelmsø stiller op. Vælges enstemmigt.

Sekretær: Søren Overgaard vælges med 19 stemmer blandt 3 kandidater.

Bestyrelsesmedlem Peter Sunekær: Genvælges.

Suppleant John Haspang: Genvælges.

Efter valget beder kasserer om ordet, og med pæne ord takker afgående formand Allan Rasmussen for indsatsen i ti år, og hyggeligt samarbejde.

Derefter ønsker han til lykke med valget til ny formand Anders Hjelmsø.

7.  Tilrettelæggelse af klubbens aktiviteter for året.

Fisketur:

1. – 2. april, fra Rødvig med Mullerup som alternativ. Turleder Frank Thorsen.

Forsommer tur:

9.-11. juni, med Start i Havnsø (nord for Kalundborg). Til Nekselsø og Sejerø.

Turledere: Anders Hjelmsø og Sebastian Schultz.

Sensommer tur:

25. – 27. august. Fra Hornbæk, op til Kullen (Ca.10 mil nord for Hornbæk)

Turledere: Anders Hjelmsø og Lasse Fritzen.

Jagt og fisketur:

14. og 15. okt. Til Vigsø med Jan Sulcs som turleder.

8.   Eventuelt

Jes Nielsen: Står for søsikkerheden ved fiskekonkurrencen, Klinte cuppen (Møn Trollingklub) den 14.-15. april. Jes vil befinde sig på land i Klintholm havn med sin båd ”FUTTE”, ved spørgsmål om udstyr og søsikkerhed.

Finn Christiansen (614 Lille måge): Har afhændet sin husbåd.  Flyttet til Unnaryd by (Sverige), ca midt mellem Falkenberg og Vexjø.  Byen ligger lige vest for Bolmen sø, en ca 70 km lang sø. Kan være behjælpelig hvis nogen vil derop. Kan kontaktes på mobilnr eller gennem Britta (bbach9@gmail.com).

Lisa Sunekær: Foreslår at tage antihistamin (mod hvepsestik) med på turene. Specielt i Sverige er dette vanskeligt at få fat i. (Sekretærs anmærkning: En rigtig god og fornuftig ide, specielt for allergikere).

Anders Hjelmsø: Hyggelig julefrokost tur i januar. Er klubben interessert i at bakke op om arrangementet? Anders vil gerne have tilsendt ideer om alternative steder for julefrokostarrangementer, gerne med fotos. Ken Andersen foreslår det som en her og nu tur.

Stig Iversen: Hvad sker der med tynde både på 140 kg i stedet for 220. Stig udtrykker sin frustration over at han ikke kan gøre noget. Allan Rasmussen: Sagen er udenfor klubregi.

Thomas Grostøl (568 Gother): Mulighed for at få små klistermærker til båden, for at markere nedskudte fugle. Henvendelse til Thomas Grostøl ved behov. Klistermærkerne illustrerer forskellige fugle.

Et medlem retter opmærksomheden på afdøde Jan Pedersens nye ”Patrol” som kun har været i vandet en gang. Den er til salgs.

Med venlig hilsen Øernes Mopaklub

Lars I. Gjermundbo  / ex-Sekretær