Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Øernes Mopaklub behandler dine personoplysninger. 

1 Dataansvarlig 
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: Den til enhver tid siddende Bestyrelse.

2 Dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

3 Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

  1. Medlemsoplysninger Kontaktoplysninger som: bådnummer, navn,  adresse,  telefonnummer,  e-mailadresse,  indmeldelsesdato, oplysninger om VHF på båden. , betalt kontingent,
  2. Personoplysninger indsamles fra dig selv når du melder dig ind i klubben.

3.1 Dataansvarliges formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til formål, når vi har lovlig grund. Lovlig grunde til behandling er særligt:

• Vores legitime interesser i at behandle dine oplysninger.
• At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling ved samtykke

3.2 Formål med behandling af personoplysninger
• Vores medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i vores aktiviteter
• Opfyldelse af lovkrav
• Administration af din relation til os

3.3 Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
• Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
• Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter
• Af praktiske og administrative hensyn opbevares dine almindelige medlemsoplysninger i 5 år efter udmeldelse
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

3.4 Samtykke
Ved indmeldelse giver du dit samtykke til at medlemsoplysninger bruges til ovenstående formål. Vi indhenter derfor kun dit samtykke når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til formål, der ikke er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke til andet end de ovennævnte formål, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Ved at trække samtykket tilbage melder du samtidig ud af at få tilsendt informationer om følgende aktiviteter i Øernes Mopaklub da samtykket er en nødvendighed for:
• Vores medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i vores aktiviteter
• Opfyldelse af lovkrav
• Administration af din relation til os

3.5 Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

3.6 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i 5 år efter din udmeldelse af foreningen.

4 Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandling af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Se kontaktoplysninger på Øernes Mopaklub’s hjemmeside. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

5 Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage besked herom.

Bestyrelsen  Øernes Mopaklub
Sidst opdateret: 05.07 .2018