Vedtægter for Øernes Mopa Klub
Senest ændret ved generalforsamling 25. februar 2024.

§ 1.
Klubbens navn er: Øernes Mopa Klub.

Stk. 2
Klubbens hjemsted er: Øst for Storebælt.

§ 2.
Klubbens formål er i fællesskab at dyrke sejlads på et plan, hvor familien indgår som et naturligt led, og at arrangere fælles jagt og fisketure, herunder lokale Mopatræf. 

Stk 2.
Både, som deltager i arrangementer i regi af Øernes Mopa Klub, skal have gyldig ansvarsforsikring. Forsikringen skal give mulighed for at opnå erstatning inden for de ansvarsgrænser, som fremgår af Sølovens § 175. Forsikringspligten påhviler den, der benytter fartøjet eller lader det benytte.

Medlemmer.
§ 3.a
Som medlem kan optages alle, der er ejer eller er bruger af en Mopa, uanset bopæl. Medlemskabet kan opretholdes så længe man ejer eller bruger en Mopa. Har et medlem solgt eller mistet sin Mopa og ønsker at anskaffe en anden Mopa, kan medlemskabet opretholdes i den mellemliggende periode.

Stk 2.
Medlemmer fra Jysk Mopaklub kan deltage på klubturer i regi af Øernes Mopa Klub. Egenbetaling kan forekomme og fastsættes fra gang til gang.   

Stk 3.
Man indtræder i klubben, ved at indbetale kontingentet.

Stk 4.
Man udtræder af klubben, ved at give bestyrelsen skriftlig meddelelse herom. Ved udtrædelse refunderes det betalte kontingent ikke.

Stk 5.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der enten ikke har betalt kontingent eller som ikke længere ejer eller bruger en Mopa og ikke har til hensigt at anskaffe en anden Mopa.

Stk. 6
Bestyrelsen kan overfor generalforsamlingen indstille et ikke værdigt medlem til eksklusion fra klubben. Eksklusionen skal være velbegrundet og kan kun vedtages efter afstemning på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 7
Klubben kan optage æresmedlemmer. Tildeling af æresmedlemskab vedtages af generalforsamlingen. Et medlemskab som æresmedlem er som udgangspunkt livsvarigt og ikke betinget af et Mopa-ejerskab.

§ 3.b
Ikke ejere eller brugere af mopa kan optages som støttemedlem. Som støttemedlem støtter man klubbens aktiviteter gennem sit medlemskab. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen eller ekstraordinær generalforsamling. Støttemedlemmer betaler kontingent som ordinære medlemmer

Generalforsamling
§ 4.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen består af samtlige medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra 1. januar og inden udgangen af februar. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal være medlemmerne i hænde senest 21 dage før afholdelse.

Stk 3.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
a. Valg af formand (ulige år)
b .Valg af Kasserer (lige år)
c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 1 i ulige år)
d. Valg af suppleanter (1 i lige år og 1 i ulige år)
7. Valg af bilagskontrollant (i ulige år)
8. Tilrettelæggelse af klubbens aktiviteter for året
9. Eventuelt

Stk 4.
Forslag vedr. ændringer af klubbens vedtægter og øvrige forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt forslagene er formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk 5.
Ændringer af vedtægter kan kun vedtages når 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for forslaget.
Øvrige afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk 6.
Kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen. Ét kontingentbetalende medlem har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlemskab har én stemme.

Stk. 7
Æresmedlemmer kan afgive stemme i lighed med kontingentbetalende medlemmer så længe denne ejer eller bruger en Mopa.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når formanden eller bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst ¼ af foreningens kontingentbetalende medlemmer skriftlig begærer dette.

Stk 2.
Indkaldelsen, med angivelse af dagsorden, skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før afholdelse. På den ekstraordinære generalforsamling, kan kun begærede behandles.

Bestyrelse
§ 6.
På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter.
Valget sker for 2 år ad gangen. Efter første år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Endvidere vælges en bilags kontrollant ligeledes for 2 år.

Stk 2.
Klubben tegnes af formanden og kasserer i fællesskab.

Stk 3.
Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Stk 4.
Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.  I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5
Fabrikanter og forhandlere af både, bådmotorer samt tilbehør, eller andre der har kommerciel interesse i klubbens arbejde, kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk 6
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Regnskab
§ 7.
Regnskabsåret, og kontingentåret følger kalenderåret.

§ 8.
Udgået

§ 9.
Klubben hæfter alene med den til enhver tid værende formue.  Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser.

Opløsning
§ 10.
Klubbens opløsning kan kun ske når opløsningen er vedtaget med 2/3 flertal på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med mindst én måneds varsel.

Stk 2.
Ved klubbens opløsning, overgår eventuelle aktiver til fiskeudsætning et sted i klubbens geografiske område.

Ikrafttrædelse
§ 11.
Disse vedtægter træder i kraft ved stiftende generalforsamling i
Maribo den 10. maj 2006.