Vedtægter

Vedtægter for Øernes Mopa Klub

§ 1.
Klubbens  navn er: Øernes Mopa Klub.

Stk. 2
Klubbens hjemsted er: Øst for Storebælt.

§ 2.
Klubbens formål er i fællesskab at dyrke sejlads på et plan, hvor familien indgår som et naturligt led, og at arrangere fælles jagt og fisketure, herunder lokale Mopatræf. 

Stk 2.
For at deltage på klubturer skal der være tegnet gyldig ansvarsforsikring på din båd, som medlemmet har oplyst ID nummer på, og er ejer af. Eller hvis man af en eller anden grund, låner en Mopa til sejlads i klubregi, at der også er tegnet ansvarsforsikring på denne båd.    

Medlemmer.

§ 3.
Som medlem kan alle optages, der er ejer af en MOPA, uanset bopæl. 

Stk 2.
Medlemmer fra Jysk Mopaklub må deltage på vores klubture.  

Stk 3.
Man indtræder i   klubben, ved at indbetale kontingentet.

Stk 4.
Man udtræder af  klubben, ved  at give bestyrelsen skriftlig meddelelse  herom. Ved udtrædelse refunderer det betalte kontingent ikke.

Stk 5.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der ikke har betalt kontingent.

Generalforsamling

§ 4.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.  Generalforsamlingen består af samtlige medlemmer, der har betalt kontingent.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk 2.
Ordinær generalforsamling  afholdes hvert år  i perioden fra 1. januar og inden udgangen af februar. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før afholdelse.

Stk 3.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens  aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af bilags kontrollant
  8. Tilrettelæggelse af klubbens aktiviteter for året
  9. Eventuelt

Stk 4.
Forslag vedr. ændringer af klubbens vedtægter kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt  forslagene er  formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Andre forslag  skal være formanden i hænde senest 3 dage  før generalforsamlingen.

Stk 5.
Ændringer af vedtægter kan kun vedtages når  3   af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for  forslaget.
Øvrige afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal.

Stk 6.
Kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen. Kvittering for rettidig betalt kontingent giver således stemmeret på generalforsamlingen.  Medlemskabet er tilknyttet  den enkelte båd således, at 1 båd har en stemme.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når formanden eller bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst   ¼  af foreningens kontingentbetalende medlemmer skriftlig begære dette.

Stk 2.
Indkaldelsen, med  angivelse af dagsorden, skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før afholdelse. På den ekstraordinære generalforsamling, kan kun begærede behandles.

Bestyrelse

§ 6.
På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, samt 2 suppleant.
Valget sker for 2 år ad gangen. Efter første år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Endvidere vælges en bilags kontrollant ligeledes for 2 år .

Stk 2.
Klubben tegnes af formanden og kasserer i fællesskab .

Stk 3.
Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Stk 4.
Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflertal.  I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5
Fabrikanter og forhandlere af både, bådmotorer samt tilbehør, eller andre der har kommerciel interesse i klubbens arbejde, kan ikke vælges til bestyrelsen.

Regnskab

§ 7.
Regnskabsåret, og kontingentåret følger kalenderåret.

§ 8.
Kontingentet fastsættes på general forsamlingen, og er i 2019: 200 kr.

§ 9.
Klubben hæfter alene med den til enhver tid værende formue.  Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter  ikke personligt for klubbens forpligtelser.  

Opløsning

§ 10.
Klubbens opløsning kan kun ske når opløsningen er vedtaget med 2/3  flertal  på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med mindst én  måneds varsel.

Stk 2.
Ved  klubbens opløsning, overgår eventuelle aktiver til  fiskeudsætning  et sted i klubbens geografiske område.

Ikrafttrædelse

§ 11.
Disse vedtægter træder i kraft ved  stiftende generalforsamling  i
Maribo den  10. maj 2006.